Lietošanas noteikumi

Servisu Takari.eu Vienošanās par Lietošanu. 

1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.    

1.1.SIA "Takari", (turpmāk tekstā - Izpildītājs un/vai Kompānija) publicē doto Vienošanos un/vai Publisko oferti par pakalpojumu sniegšanu Izpildītāja Mājās lapās https://takari.eu/

1.2.Dota Vienošanās izstrādāta atbilstoši Latvijā spēka esošiem likumiem, kas regulē pakalpojumu sniegšanas tiesiskās attiecības, ievērojot patērētāju tiesību aizsardzības normas un Eiropas savienības regulas, un zemāk minēto noteikumu pieņemšanas (akcepta) gadījumā jebkura rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona (turpmāk tekstā - Lietotājs) apņemas izpildīt dotās Vienošanās nosacījumus.  

1.3.Tagadējā ofertē, ja konteksts neprasa citu, turpmāk minētajiem terminiem ir sēkojošas nozīmes  : 

1.3.1.Publiskā oferte - Izpildītāja publiskais piedāvājums, kas adresēts jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, noslēgt ar tām Vienošanos par pakalpojumu sniegšanu uz noteikumiem, kas atrunāti dotajā Vienošanās, tai skaitā visos tās pielikumos.   

1.3.2. Akcepts - Lietotāja Vienošanās esošo nosacījumu pilna pieņemšana;

1.3.3.Izpildītājs - SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTO ATBILDĪBU  "Takari", juridiskā adrese : Kuldīgas iela 11-3, Ventspils, Latvija, LV-3601, Vien. reģ. Nr.41203051621;

1.3.4.Mājas lapas – http://takari.eu/ – mājas lapa, kas tiek administrēta ar Kompāniju un izskatas kā komunikācijas platforma pagaidu klasificējamo sludinājumu ievietošanai (turpmāk tekstā - Mājas lapa/vai Mājas lapas);

1.3.5.Lietotājs - jebkura rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas pieņēmusi dotās vienošanās nosacījumus un kas izmanto Kompānijas pakalpojumus;

1.3.6.Prece - jebkurš materiālais vai nemateriālais objekts;

1.3.7.Pakalpojums - jebkura operācija, kas nav preču piegāde un saistīta ar servisa piešķiršanu, kas tiek lietota noteiktās darbības izdarīšanai procesā vai noteiktās darbības īstenošanai, lietotāja personīgo prasību apmierināšanai; 

1.3.8.Pakalpojumi/Serviss Takari.eu - jebkuri maksās un bezmaksas servisi, kas tiek sniegti ar Izpildītāju ar Mājas lapas palīdzību (piemēram, tai skaitā, bet ne tikai, visas tās iespējas, teksta, datu, informācijas, programmas nodrošinājuma, grafiku vai fotogrāfiju, zīmējuma utm.), kā arī jebkuru citu pakalpojumu, ko piedāvā Kompānija ar Mājas lapas servisu palīdzību. 

1.3.9.Uzskaites ieraksts/akaunts - Lietotāja elektroniskais kabinets mājas lapas funkcionālajā sistēmā, ar kuru palīdzību viņš var pārvaldīt savus sludinājumus Mājas lapā; 

1.3.10.Reģistrācija - Lietotāja ofertes akcepts dotās vienošanās noslēgšanai un procedūra, kuras laikā Lietotājs ar Mājaslapā esošo atbilstošo formu aizpildīšanu sniedz nepieciešamo informāciju Mājas lapas servisu lietošanai. Reģistrācija tiek uzskatīta par pabeigtu tikai visu tās posmu veiksmīgu aizpildīšanas gadījumā atbilstoši Mājas lapā nopublicētām instrukcijām.

1.3.11.Personas dati - tas ir fiziskās personas dati vai datu kopums, kas ar to palīdzību tiek identificēti vai varbūt konkrēti identificēti. 

1.4.Ja Lietotājs nepiekrīt dotiem noteikumiem pilnībā vai daļēji, Izpildītājs lūdz viņu pamest doto mājas lapu. Šie noteikumi regulē Lietotāja Mājas lapu lietošanu un Takari.eu.pakalpojumus. Takari.eu pakalpojumu lietošana nozīmē to, ka Lietotājs tiek iepazīstināts ar šīm vienošanām, saprot un pieņem tās noteikumus. 

1.5.Uzsākot lietot kādu Takari.eu servisu jeb pabeidzot reģistrācijas procedūru, Lietotājs pieņem vienošanās noteikumus pilnā apjomā, bez jebkādām norunām un izņēmumiem. Lietotāja nepiekrišanas gadījumā ar kādu dotajā Vienošanās esošo nosacījumu, Lietotājs nav tiesīgs lietot Takari.eu servisus. 

1.6.Ar šo kompānija piedāvā Interneta Lietotājiem izmantot savus servisus, pamatojoties uz nosacījumiem, kas ir minēti dotajā Vienošanās. 

1.7.Kompānija piedāvā Lietotājam Mājas lapas Takari.eu lietošanas pakalpojumus informācijas izvietošanai par precēm (pakalpojumiem) ar mērķi, tai skaitā, bet ne tikai, turpmākai dažādu preču un pakalpojumu pirkšanai vai pārdošanai ar citiem Lietotājiem. 

1.8.Visi darījumi tiek noslēgti tieši starp Lietotājiem.     

2.SLUDINĀJUMU IEVIETOŠANA

2.1.Lietotājs saņem tiesības ievietot sludinājumus Mājas lapā pēc speciālās formas aizpildīšanas ar piedāvāto preču  vai pakalpojumu parametru norādījumu. 

2.2.Lietotājam ir tiesības reģistrēties mājas lapā ar mērķi saņemt papildus servisu, aizpildot veidlapu, norādot patreizējo elektronisko adresi, pie kura pieeja ir tikai Lietotājam,izvēlējoties paroli, kā arī citus datus, kas ir nepieciešami reģistrācijai.Pēc tam Lietotājs saņem elektronisko vēstuli ar reģistrācijas apliecinājumu, kas satur atsauci, pārēja pēc kuras ir nepieciešama, lai pabeigtu reģistrāciju.  

2.3.Iespēju un Mājas lapas servisu lietošana, kā reģistrētiem, tā pat arī nereģistrētiem Lietotājiem nozīmē to, ka dotie Lietotājie pieņem un apņēmas sekot līdzi noteikumiem un instrūkcijām par Takari.eu pakalpojumu lietošanu.  

2.4.Lietotājs nes atbildību par visām darbībām, kas saistīti ar viņa elektroniskās adreses vai paroles lietošanu, lai ieietu Mājas lapā. Lietotājam ir tiesības lietot Mājas lapas servisus izmantojot tikai savu elektronisko pastu un paroli. 

2.5.Lietotājs apņēmas  saglabāt nodoto viņam paroles konfidencialitāti un  neizpaust to trešajām personām. 

2.6.Lietotājam ir pienākums nekavējoties izmainīt datus, lai ieietu Mājas lapā, ja viņam ir iesmesli turēt aizdomās, ka viņa izmantotais ieejai Mājas lapā elektroniskā adrese un parole bija atklāti un varētu būt izmantoti ar trešajām personām.  

2.7.Lietotājs, kas ievieto sludinājumus par preču vai pakalpojumu pārdošanu Mājas lapā, apņēmas  ievietot informāciju par tiem atbilstoši Mājas lapā esošām Vienošanām un instrūkcijām un nodot precīzu un pilnu informāciju par preci vai pakalpojumiem un to pārdošanas noteikumiem. Ievietojot informāciju par preci vai pakalpojumiem, Lietotājs apstiprina, ka viņš ir tiesīgs pārdot šo preci vai izpildīt doto pakalpojumu saskaņā ar valstu likumdošanas prasībām, kurās tie tiek realizēti. 

2.8.Lietotājs garantē, ka viņa piedāvātie preces/pakalpojumi atbilst kvalitātes normām, kas noteikti ar valstu likumdošanu, kuriem tās tiek realizēti  un brīvi no trešo personu pretenzijām.

2.9.Lietotājs garantē, ka viņa peidāvātie pakalpojumi gadījumā, ja tās sniegšana prasa speciālo atļauju, tiks īstenoti saskaņā ar valstu likumdošanas prasībām, kuras speciālie dienesti tiks pilnvaroti īstenot uzraudzību par šādu lietotāja darbību. 

2.10.Lietotājam ir pienākums rūpīgi pārbaudīt visu informāciju par precēm un pakalpojumiem, kurus viņš ievieto Mājas lapā, un, nepareizas informācijas atklāšanas gadījumā, papildināt nepieciešamas ziņas preces vai pakalpojuma aprakstā. Ja tas nav iespējams izdarīt, tad izlabot nepareizu informāciju, anulējot sludinājumu un atkārtoti ievietot informāciju par preci vai pakalpojumiem. 

2.11.Piegādes nosacījumi jābūt norādīti preces aprakstā, bet pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – pakalpojumu aprakstā. Preces un pakalpojumu sniegšanas pārdošanas nosacījumi, kas sastādīti ar Lietotāju, nav jābūt pretrunā ar esošām Vienošanām un spēkā esošu valstu likumdošanu, kurām tie tiek realizēti.   

2.12.Lietotājs apņēmas nesniegt aktīvu atbalstu un neizpaust informāciju par pakalpojumiem, kas tiek piešķirti ar Izpildītāja konkurentiem, un proti: 

2.12.1. Informāciju par citiem sludinājumu dēli, tirdzniecības vietām, interneta aukcioniem un/vai interneta veikaliem. 

2.12.2.Par interneta resursiem, kas piedāvā preces un pakalpojumus, kas ir aizliegti pārdod Mājas lapā. 

2.13.Kompānija ir tiesīga pārvietot, pabeigt vai pagarināt Lietotāja preces vai pakalpojuma demosntrācijas termiņu tehnisko iemeslu dēļ, kas atrodas vai neatrodas Kompānijas kontrolē. Mājas lapa ir tiesīga pārtraukt sludinājuma demonstrāciju, ja Lietotājs piereģistrēja preci vai pakalpojumu, pārkāpjot esošās Vienošanās noteikumus vai spēkā esošo tiesībpieņēmamo likumdošanu. 

2.14.Lietotājam aizliegts : 

2.14.1.Publicēt vienādus sludinājumus no viena un tā paša elektroniskā pasta adreses. 

2.14.2.Publicēt līdzīgus pēc satura sludinājumus, kur acīmredzot runa ir par vienu un to pašu piedāvājumu; 

2.14.3.Dublēt vienādus sludinājumus no dažādām elektroniskā pasta adresēm;  

2.14.4.Publicēt sludinājumus sadaļā, kas neatbilst sludinājuma saturam; 

2.14.5.Publicēt sludinājumus, kuru virsraksti satur atkārtotas punktuācijas zīmes un/vai neburtiskus simbolus; 

2.14.6.Publicēt sludinājumus, kuru apraksts un/vai virsraksts/fotogrāfijas ir nesaistīti, nelasāmi;

2.14.7.Publicēt vienlaicīgi sludinājumus ar dažu preču un pakalpojumu piedāvājumu; 

2.14.8.Ielikt sludinājumos atsauces uz resursiem, kas satur kaitīgus elementus vai atsauces uz galvēno Mājas lapas lapu;

2.14.9.Ievietot sludinājumus par preci vai pakalpojumiem, ja tāda ievietošana var novest pie tiesībpieņemamas likumdošanas pārkāpuma; 

2.15.Sludinājumiem jāatbilst ģeogrāfiskajiem rajoniem un pilsētām, kas izvēlēti Mājas lapu atbilstošajos funkcionālājos iestatīšanos.  

2.16.Atļauts ievietot vienu sludinājumu, kas attiecās uz vienu konkrētu priekšmetu, īpašuma objektu, vakanci, pakalpojumu. 

2.17.Sludinājumi var pāriet izvēlēto postu vai premodāciju ar Kompānijas pārstāvjiem.   

2.18.Aizliegts ievievot sludinājumus, kas reklamē sekojošo priekšmetu pārdošanu : 

2.18.1. alkoholiskie dzērieni; 

2.18.2.cigaretes un tabaka preces; 

2.18.3.narkotikas; 

2.18.4.pornografiskā satura materiāli vai priekšmeti; 

2.18.5.farmakoloģiskās preces, medikamenti, narkotiskās vielas un prekursori; priekšmeti, kas nozagti vai iegūti nelikumīgā veidā; 

2.18.6.priekšmeti, kas pārstāv bīstamību dzīvībai un veselībai;

2.18.7. neeksistējošas preces; 

2.18.8.cilvēka orgāni un dzīvnieku orgāni; 

2.18.9.speciālie tehniskie līdzekļi slepenas informācijas iegušanai;

2.18.10.valsts apbalvojumi; personas dokumenti, kā arī šo dokumentu veidlapas; 

2.18.11.datu bāzes; 

2.18.12.šaujamieroči, aukstie ieroči, traumatiskie ieroči, kā arī munīcija un tās komplektācijas;

2.18.13.aktīvas aizsardzības speciālie līdzekļi, kas tiek izmantoti ar tiesībsargājošajām iestādēm; valzirga ilkņi, ziloņa un mamonta ilkņi, kas nav izstrādājumā, kā arī dārgmetāli un dārgakmeņi, kas nav izstrādājumā; 

2.18.14. reto un aizliegto dzīvnieku pārdošana, jebkuru citu preču un pakalpojumu pārdošana, kas aizliegta saskaņā ar esošu likumdošanu.

2.19.Ar pilnu Mājas lapā aizliegtām precēm, pakalpojumiem un piedāvājumiem var iepazīties, nospiežot sekojošo atsauci - http://. Kompānija ir tiesīga nodzēst sludinājumus pēc tiesībīpašnieka vai  kompetentās valsts iestādes lūguma. Kompānija arī atstāj sev tiesības dzēst jebkurus sludinājumus, kas pēc tā ieskata neatbilst sabiedriskās morāles principiem un balstiem.   

2.20.Mājas lapas adminsitrācija un moderatori (Kompānijas pārstāvji) ir tiesīgi : 

2.20.1. Ienest Lietotāja sludinājuma tekstā korekcijas, kas attiecās uz orfogrāfijas un punktuācijas noteikumiem un tas neietekmē sludinājuma satura vispārēju jēgu; 

2.20.2.Pārnest sludinājumus citās Mājas lapas sadaļās gadījumā, ja tiek konstatēta piemērojamākā sadaļa tās ievietošanai; 

2.20.3.Atteikt sludinājumu publicēšanai, ja tie neatbilst izvēlēto sadaļu tēmatikai jeb pārkāpj esošās Vienošanās, kā arī ierobežo viena Lietotāja sludinājumu skaitu, lai sasniegt mērķi ērtāk lietot Mājas lapas, nepaskaidrojot iemeslu. 

2.21. Nav pieļaujama piedāvājuma priekšmeta nekorekto raksturu norādījums sludinājumā. Tai skaitā cenas norādījums, kas neatbilst preces vai pakalpojuma realizācijas faktiskajai cenai. Cenai jābūt norādītai pilnībā par visu preci vai pakalpojumu. 

2.22.Ievietotā sludinājuma virsraksts jāatbilst paša sludinājuma tekstam un nav jāsatur kontaktu vai personas informāciju par Lietotāju (telefons, elektroniskā adrese, interneta resura adrese)

2.23.Fotogrāfija, kas demonstrē Lietotāja preci/pakalpojumu un tiek piedāvāti pārdošanai, nav jāatbilst sludinājuma tekstam un virsrakstam. Fotogrāfijā jābūt attēlotam tikai piedāvātais objekts. Noplūdes fotogrāfijas un/vai fotogrāfijas, kas lejuplādētas no Internet resursiem, ir aizliegtas. 

2.24.Lai atvieglotu sadarbību starp Lietotājiem, Kompānija var noteikt ierobežotu pieeju citu lietotāju kontaktu informācijai. Ziņu izmantošanas tiesības, kas piedāvātas ar citiem Lietotājiem, tiek aprobežotas ar esošām Vienošanām.  

2.25.Kompānija nenes atbildību par sludinājumu saturu vai hiperatsaucēm uz resursiem, kas norādīti Lietotāju sludinājumu aprakstā. 

2.26.Sludinājumu priekšmets var būt preces vai pakalpojumi, kuru realizācija nav aizliegta un nav ierobežota saskaņā ar valsts likumdošanu, kurās tie tiek realizēti, kā arī nav pretrunā ar dotām Vienošanām.   

3.LIETOTĀJU PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI UN PIEKRIŠANA UZ TĀS APSTRĀDI 

3.1.Ievietojot sludinājumu, Mājas lapas Lietotāji dot Kompānijai tiesības uz to personas datu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. 

3.2. Iesniedzot savus personas datus Kompānijai, Lietotājs piekrīt uz savu personas datu apstrādi SIA „Takari” personai, kura tiek reģistrēta saskaņā ar Latvijas Republiaks likumdošanu, ar atrašanās vietu pēc adreses : Sarkanmuižas dambis 12-35, Ventspils, Latvija, LV-3601, pamatojoties uz nosacījumiem, kas ir izklāsti dotajā dokumentā. Piekrišanu uz personas datu apstrādi tiek dota Lietotāja sludinājuma publikācijas apstiprināšanas brīdī Mājas lapā, sniedzot apzīmēšanu ar sekojošo tekstu – „Es piekrītu ar servisa lietošanas noteikumiem, kā arī ar manu datu nodošanu un apstrādi Takari.eu. Es apstiprinu savu pilngadību un atbildību par sludinājuma ievietošanu” ar Mājas lapas web-lapas esošo vadīšanas elementu palīdzību un dotā vienošanās tiek dota līdz brīdim, kad tiks lauztas Lietotāja tiesiskās attiecības ar Kompāniju. 

3.3. Starp citu, Lietotājs piekrīt uz viņa personas datu apstrādi, tai skaitā, uz jebkuru darbību vai darbību kopumu tādus kā personas datu vākšana, reģistrācija, uzkrājums, glābāšana, adaptēšana, izmaiņas, atjaunošana, izmantošana un izplātīšana (izplātīšana, realizācija, nodošana), likvidēšana, iznicīnāšana, tai skaitā izmantojot informācijas (automātizācijas) sistēmas. 

3.4.Tāpat, Lietotājs piekrīt uz savas personas datu nodošanu trešajām personām, tai skaitā uz personas datu nodošanu uz ārzemēm, ieskaitot, bet neierobēžoties ar sēkojošām valstīm : Nīderlandes Karaliste un citas Konvencijas par personu aizsardzību sakarā ar personas datu automatizētas apstrādes valstis un savu personu datu iekļaušana Mājas lapas Lietotāju personas datu bāzē.    

3.5.Takari.eu Lietotāju personas datu bāze piereģistrēta likumdošanas noteiktajā kārtībā ar personas datu bāzi tādā nozīmē, kas tiek izmantota Latvijas Republikas likumā „Par personas datu aizsardzību”. Dātu bāzes īpašnieks ir SIA „Takari”. 

3.6.Takari.eu servisa Lietotājs piekrīt uz citām darbībām, kuras var īstenot SIA „Takari” ar viņa personas datiem rakstveidā (papīrveidā), eletroniskajā veidā un citā formā, ieskaitot, bet neierobežoties ar sekojošiem personas datiem : 

3.6.1. Lietotāja vārds; 

3.6.2. Dzīvesvietas reģions, e-pasta adrese, kontakttālrunis, cita kontaktinformācija pēc Lietotāja vēlmes. 

3.6.3.ip-adreses, citi Lietotāju komunikācijas dati; 

3.6.4.ziņojumi, vēstules, iesniegumi, kas tiek nodoti Lietotāju no citiem Lietotājiem un otrādi; 

3.7.Mājas lapas Lietotāju personas dati tiek apstrādāti SIA „Takari” ar mērķi : 

3.7.1. Nodrošināt Lietotāju reklāmas sludinājumu ievietošanas funkcionēšanas mehānismu Mājas lapā  un, lai būtu iespēja kontaktēt ar Lietotājiem, kuri ir ieinteresēti sludinājumos; 

3.7.2. aizsargāt Lietotājus no negodprātīgo Lietotāju pretlikumīgām darbībām, it īpaši, no krāpniecības;

3.7.3.vākt statistikas informāciju par Mājas lapas darbu tās apstrādei un izmantošanai, ievadot jaunus servisus un pakalpojumus, jaunievedumu un uzlabojumus;

3.7.4.nodrošināt ar savlaicīgu un kvalitātīvu atbalstu, kontaktu ar viņiem; 

3.7.5.pārbaudīt Lietotāja atbilstību ar  dotās Vienošanās prasībām;

3.7.6. informēt Lietotājus par piedāvāto pakalpojumu noteikumiem, kā arī par izmaiņām servisos un Mājas lapas organizācijā, kā arī citos nolūkos, kas nav preturnā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. 

3.8.Lietotāju personas dati, kas apstrādāti ar Kompāniju saskaņā ar šo dokumentu, tiek glābāti Mājas lapas darbības visā laikā vai līdz brīdim, kad Lietotājs izteiks vēlmi pārtraukt attiecības ar Kompāniju. 

3.9.Lietotāju tiesības – Personas datu subjekti : 

3.9.1. zināt par personas datu bāzes atrašānās vietu, kas satur Takari.eu Lietotāju personas datus, tās misiju un  nosaukumu, īpašnieka atrašanās vietu un personas datu vadītāju un sniegt atbilstošu rīkojumu par šīs informācijas iegūšanu ar Mājas lapas pilnvarotajiem Lietotājiem personām, izņēmot gadījumus, kas noteikti ar likumu; 

3.9.2.iegūt informāciju par pieejas nodošanas noteikumiem personas datiem, ieskaitot informāciju par trešajām personām, kurām tiek nodoti Mājas lapas Lietotāju personas dati; 

3.9.3.uz pieeju pie saviem personas datiem;

3.9.4.saņemt ne vēlāk par trīsdesmit kalendārām dienām no pieprasījuma ienākšanas dienas, izņemot gadījumus, kas noteikti likumā, atbildi par to, vai Takari.eu Lietotāju personas dati tiek glābāti personas datu bāzē, kā arī saņemt personas datu saturu;

3.9.5. Izvirzīt motivētu prasību personas datu īpašniekam ar iebildumu pret personas datu apstrādi; 

3.9.6. Izvirzīt motivētu prasību par īpašnieka personas datu izmaiņām vai iznicīnāšanu un/vai personas datu vadītāju, ja šie dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai ir apšaubāmi;

3.9.7.uz personas datu aizsardzību no nelikumīgās apstrādes un nejaušās zaudēšanas, iznicīnāšanas, bojāšanas sakarā ar tīšu noslēpšanu, to neizsniegšanu vai to savlaicīgu neizsniegšanu, kā arī uz aizsardzību no ziņu sniegšanas, kas ir apšaubāmi vai kas ceļ kādam neslavu, cieņu vai lietišķu reputāciju; 

3.9.8.vērsties ar sūdzībām  par personas datu apstrādi valsts varas iestādēs un pie amatpersonām , kuru pienākumos ietilpst personas datu aizsardzības nodrošināšana, vai tiesā; 

3.9.9.piemērot tiesiskās aizsardzības līdzekļus gadījumā, ja tiek pārkāpta likumdošana par personas datu aizsardzību; 

3.9.10. atsaukt piekrišanu uz personas datu apstrādi; 

3.9.11.zināt personas datu automātiskās apstrādes mehānismu; 

3.9.12.uz aizsardzību no automatizētā nolēmuma, kam ir tiesiskās sekas Mājas lapas Lietotājiem.

3.13.Personas dati, izņemot bezpersonalizētus personas datu, pēc režīma pieejas ir informācija ar ierobežotu pieeju.  

3.14.Kompānija atklāj Lietotāju personas un citus datus tikai ar nolūku, kas saistīts ar Lietotāju reklāmu sludinājumu publikāciju un citu Lietotāju pieeju pie šiem sludinājumiem. Pieņemot Vienošanās, Lietotājs piekrīt ar viņa ienesto datu atklāšanu visiem Mājas lapas Lietotājiem noteikumu un ierobežojumu nolūkos, kas noteikti ar dotām Vienošanām. 

3.15.Atbilstoši ar Latvijas Republikas spēkā esošām likumdošanas prasībām Kompānija var atklāt Lietotāja datu daļu trešajām personām nolūkā, kas saistīti ar viņu likumīgām tiesībām un pilnvarām, tai skaitā valsts orgāniem un iestādēm, ievērojot tādu datu nodošanas noteiktu kārtību.  

3.16.Personas datu izmantošana vēsturiskajos, statistikas  vai zinātņu nolūkos tiek īstenotas tikai bezpersonalizētā veidā. Lietotāja personas datu izmantošana bezpersonalizētā veidā neprasa viņa papildus piekrišanas. 

3.17.Kompānija nodrošinā Lietotāju datu drošību no nozaudēšanas, izpaušanas un trešo personu nesankcionētas pieejas, piemērojot drošības sistēmu tehnoloģijas, ierobežotas pieejas režīmu un pieejas kontroli pie autorizēto darbinieku datiem.  

4.LIETOTĀJA SNIEGTĀS ZIŅAS

4.1.Kompānija saglabā tiesības sazināties ar Lietotāju : sūtīt informatīvos paziņojumus uz e-pastu un faktisko adresi, kas tika norādīti reģistrācijas laikā, kā arī sūtīt paziņojumus uz Lietotāja mobilo telefonu. 

4.2.Informācijas vākšana notiek patstāvīgi, izmantojot Mājas lapā programmu līdzekļus, kur lietotājs norāda datus, kas ir nepieciešami sludinājumu ievietošanai Mājas lapā. 

4.3.Tehniskā rakstura informācija, kas atrodas sistēmā, piemēram, ip-adreses, atbiltoši Interneta paziņojumu vispārējiem noteikumiem, tiek izmanota ar Kompāniju nolūkā, kas saistīts ar tīkla aprīkojuma apkalpošanu, kā arī vispārējās statistikas, demografiskās  informācijas agregācijai (piemēram, par reģionu, no kura tika īstenots savienojums ar Lietotāju). 

4.4.Kompānija saglabā pēdējās pieejas datus Lietotāja sistēmā nolūkā nodrošināt piešķirāmo servisu augsto kvalitāti, kas piemēroti Lietotāja individuālajām prasībām un interesēm. 

4.5.Lietotājs īsteno pieeju Mājas lapas servisam nepārtrauktās izmantošanas pagaidu intervālos –sesijai. Reģistrētais Lietotājs īsteno pieeju Mājas lapas daļai, kas ir pieejama tikai pēc Lietotāja logina un paroles ievadīšanas, vismaz vienu reizi sesijas laikā. 

4.6.Pēdējas pieejas datu saglābāšanas atslēgšana sistēmā brauzera neietekmē uz iespēju izmantot Mājas lapas servisus kopumā, toties var aprobežot funkcionālu priekš Lietotāja.  

4.7.Pēdējas pieejas dati sistēmā arī tiek izmantoti statistikas informācijas vākšanai par Lietotāja pakalpojumu izmantošanu. 

4.8.Kompānija nevāc datus par rasas vai etniskas izcelšanās, politiskajiem, reliģijas vai pasaules uzskatiem, piederību politiskajai partijai un profesionālajās organizācijās, kā arī datus, kas saistīti ar Lietotāju veselības vai dzimumdzīvi, un nenes atbildību par  Lietotāju  tādās informācijas izplatīšanu Mājas lapā.    

4.9.Aptaujas, kas veiktas ar Kompāniju laiku pa laikam var saturēt jautājumus par Lietotāju demogrāfiskajiem datiem (piemēram, izglītība, vecums, ienākumi). Dati, kas savākti ar Kompāniju ar tādu aptauju palīdzību, tiek apstrādāti obezli4ennom veidā. Lietotājiem ir iespēja nepiedalīties aptaujās un atteikties no informācijas sniegšanas. Kompānija izmanto demogrāfiskos datus nolūkā sastādīt statistikas atskaites un uzlabot pakalpojumu kvalitāti.   

4.10.Lietotājam aizliegts sniegt informāciju dotās Vienošanās pārkāpšanā vai, kas saistīta ar trešo personu tiesībām, proti, informācijā nav pieļaujams :  

4.10.1.vulgāru, apvainojošo teicieni;

4.10.2.naida, vardarbības, diskriminācijas, rasisma, ksenofobijas, starpnacionālu konfliktu propagānda;

4.10.3.aicinājumi vardarbībai un pretlikumīgām darbībām;

4.10.4.dati, kas parkāpj personas tiesības vai trešo personu intelektuālās īpašuma tiesības;

4.10.5.informāciju, kas veicinā krāpšanu, viltus vai uzticības ļaunprātīgu izmantošanu; 

4.10.6.informāciju, kas veicinā darījumu slēgšanu ar zagtiem vai viltotiem priekšmetiem; 

4.10.7.informāciju, kas pārkāpj vai tīko uz trešo personu īpašumu, komercnoslēpumu vai tiesības uz privātdzīves neaizkaramību;

4.10.8.personīgu vai identificējošu informāciju par citām personām bez šo personu acīmredzamas piekrišanas; 

4.10.9.informāciju, kas satur ziņas un tās tīko uz privātpersonas neaizkaramību, aizskar kādas personas godu, cieņu vai lietišķu reputāciju; 

4.10.11.informāciju, kas satur neslavas celšanu vai apdraudējumus jebkurai personai; 

4.10.12. pornografiskā rakstura informāciju;

4.10.13.informāciju, kas kaitē nepilngadīgo personu interesēm; 

4.10.14.nepatiesu un maldīga rakstura informāciju; 

4.10.15.vīrusi un kaut kādas citas tehnoloģijas, kas var apdraudēt Mājas lapām, Kompānijai vai citiem lietotājiem; 

4.10.16.informāciju par servisiem, kas tiek uzskatīti par amorāliem, piemēram : prostitūcija, augļošana un citas formas un ir pretrunā ar morāles vai likuma normām; 

4.10.17.atsauces vai informāciju par Mājas lapām, kas konkurē ar Kompānijas servisiem; 

4.10.18. informāciju, kas satur „spāmu”, „laimes vēstules”, „piramīdu shēmas” vai nevēlamu vai nepatiesu komerciālu reklāmu; 

4.10.19. informāciju, kas tiek izplatīta ar informācijas aģentiem; 

4.10.20. informāciju, kas piedāvā nopelnīt internetā, bez fiziskās adreses norādes un darba dēvēja tiešiem kontaktiem; 

4.10.21.informāciju ar franšīzes piedāvājumu, daudzlīmeņu un tīklu marketingu, aģentu darbību, tirdzniecības pārstāvēšanu vai citu darbību, kas prasa citu biedru, subaģentu, subdistribūteru u.c. vervēšanu;

4.10.22.reklāmas rakstura ziņas bez konkrētas preces vai pakalpojuma piedāvājuma; 

4.10.23.informācija, kas citā veidā pārkāpj jurisdikcijas tiesībpieņēmamu likumdošanu, kurai tiek domāts sludinājums.

4.11.Aizliegts ievietot sludinājumus, kas reklamē alkoholisko dzērienu, cigarešu un tabaku preču; narkotiku; pornografiskā rakstura materiālu; farmakoloģisko preču un medikamentu, preces, kas ir nozagtas, iegūtas kriminālā kārtā; priekšmetus, kas varbūt bīstamas dzīvībai un veselībai; neeksistējošo priekšmetu; cilvēka orgānu; valsts apbalvojumu; personas dokumentu, kā arī’šo dokumentu veidlapas; datu bāzes; šaujamieroču un auksto ieroču; valzirga ilkņu; ziloņa un mamonta ilkņu, to ražotāju, kā arī dārgmetālu un dārgakmeņu, to ražotāju; rētus un aizliegto dzīvnieku pārdošanu un citus likumdošanā aizliegto preču un pakalpojumu pārdošanu. Pilns aizliegto Mājas lapā preču un pakalpojumu pārdošanai saraksts ir pieejams šeit : 

............................................................................................................

4.12.Ievietojot sludinājumu ar pakalpojumu piedāvājumu, kas jābūt licenzētiem, sludinājuma tekstā jānorāda licences numurs un izsneigtās licenes iestādes nosaukumu. 

5.SLUDINĀJUMU DZĒŠANAS IEMESLI

5.1.Lietotāja sludinājums varētu būt dzēsts ar Kompāniju, ja tiek konstatēti Lietotāja pārkāpumi, kas ir norādīti dotajā Vienošanās, kā arī sekojošo iemeslu dēļ : 

5.1.1.Dotajam Lietotājam Mājas lapā jau ir aktīvs analoģisks sludinājums ar šīs preces/pakalpojuma reklāmu; 

5.1.2.Sludinājumā norādītā informācija ir pretrunā ar sludinājumu publikāciju, kas norādīti dotajos Noteikumos .........link....... un/vai ir pretrunā ar likumdošanu;

5.1.3.Sludinājumā norādīta informācija ir nepatiesa; 

5.1.4. Sludinājuma virsraksts nesatur informāciju par piedāvāto/pieprasīto preci/pakalpojumu;

5.1.5.Sludinājuma virsraksts satur atkārtotas izsaukuma un jautājuma zīmes, daudzpunktu un citas zīmes;

5.1.6.Fotogrāfijas virsraksts vai komentārs satur atsauci uz interneta resursiem; 

5.1.7.Fotogrāfijai nav acīmredzama nozīmju sakara ar sludinājuma tekstu vai tai nav mērķa adekvāti noilustrēt sludinājuma tekstu; 

5.1.8.Fotofgrāfija satur lietotāja interfeisa elementus, abstraktos zīmējumus utml. 

5.1.9.Fotogrāfija satur kādu reklāmas informāciju (atsauce uz mājas lapu, e-mail, tālruņa numuru, Skype, ICQ, ID sociālajos tīklos, ID citos mesendžeros un tām līdzīgā informācija); 

5.1.10. Sliktas kvalitātes fotogrāfija, attēlotais priekšmets ir neatšķirams;

5.1.11.Sludinājums iesniegts sadaļā, kas neatbilst iesniegtā sludinājuma jēgai.

6.PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1.Visie objekti, kas ir pieejami ar Kompāniijas servisu palīdzību, tai skaitā dīzaina elementi, teksts, grafiskie attēli, ilūstrācijas, video, datora programmas, datu bāzes, mūzika, skaņas un citi objekti, kā arī jebkurš kontents, kas ievietoti Mājas lapas servisos ir Kompānijas, Lietotāju un citu tiesībīpašnieku tiesību objekti. 

6.2.Kontenta izmantošana, kā arī kādus citus servisa elementus ir iespējams funkcionāla ietvaros, kas tiek piedāvāts ar vienu vai otru Mājas lapas servisu. Nekādi Mājas lapas servisu satura elementi, kā arī jebkurš kontents, kas ievietots Mājas lapu servisos nevar būt izmantoti citā veidā bez tiesību īpašnieka iepriekšējās atļaujas. Par izmantošanu tiek domāts sekojošais :  jebkura veida reproducēšana, kopēšana, pārstrādāšana, izplatīšana utt. 

6.3.Lai nodotu Kompānijai tiesības publicēt ziņas, kas tiek nodotas no Lietotāja, Lietotājs dot Kompānijai spēkā esošas visur, beztermiņa, bez atsaukuma, bez izņēmuma, sublicenzētas izmantošanas, publikācijas, vākšanas, demonstrācijas, kopēšanas, dublēšanas, reproducēšanas tiesības, kas attiecās uz autortiesībām, publikācijām un bez datiem, kas ir Lietotājam, kā arī tas attiecās uz visiem viņa iesniegtājām ziņām, attēliem un fotogrāfijām visos zināmos vai nezināmos informācijas nēsējos. Iepriekš minētās tiesības tiek sniegtas Kompānijai bez atlīdzības un bez termiņa. Turklāt Lietotājs saglabā visas īpašuma tiesības uz sludinājumā ievietotās informācijas saturu. Bez iepriekš minētā, Lietotājs dot tiesības pieeju visiem Mājas lapas lietotājaiem visai sludinājumā ievietotai informācijai.

6.4.Izmantojot Mājas lapas servisus, Lietotājs apstiprinā, ka nes sevišķu atbildību par viņa sludinājumā ievietoto saturu, kā arī viņam ir visas nepieciešamas tiesības, licences, atļaujas, lai ievietotu informāciju Mājas lapas sludinājumā, ieskaitot bez ierobežojuma visus patentus, preces zīmes, komercnoslēpumu, autortiesības, vai viņam ir atbilstoša rakstveidā piekrišana, licence vai visu identificējošo sludinājumā esošo personu un kompāniju atļauja tās vārdu vai attēlu izmantošanai. 

6.5.Ievietojot Mājas lapā sludinājumu ar attēlojumiem bez autortiesības aizsardzības zīmes.   

6.6.Lietotājs piekrīt ar attēlojuma izmantošanu un/vai tās daļas Kompānijas interesēs bez atlīdzības izmaksas. 

6.7. Lietoājs apņēmas : 

6.7.1. Nepieņemt nekādas darbības, kas var novest neproporcionāli lielai slodzei uz Mājas lapas infrastruktūru; 

6.7.2.Neizmantot automatiskās programamas  pieejas iegūšanai uz Mājas lapu bez Kompānijas rakstiskā atļaujas; 

6.7.3.Nekopēt, nereproducēt, nemainīt, neizplatīt un nesniegt sabiedrībai jebkuru informāciju, kas ir Mājas lapā (izņemot ziņas, kas tiek sniegtas ar pašu Lietotāju) bez iepriekšējās Kompānijas rakstiskās atļaujas; 

6.7.4.Nelikt šķēršļus un nemēģināt likt šķēršļus Mājas lapas darbam un citai darbībai, kā arī nelikt šķēršļus automatisko sistēmu un procesu darbībām, kā arī citiem pasākumiem nolūkā liegt vai aprobežot pieeju Mājas lapā;   

6.7.5.Neizmantot ziņas, kas tiek sniegtās citiem Lietotājiem citos nolūkos, izņēmot gadījumu, kad tie Lietotājie vēlas noslēgt darījumu tieši ar šo Lietotāju, bez rakstiskās cita Lietotāja  atļaujas. Dotās Vienošanās punktā nav iekļauti Lietotāja persoans dati, kurus pēdējais sniedz Kompānijai reģistrējoties. 

6.8. Lietotājam aizliegts : 

6.8.1.Moderātoru un Mājas lapas administrācijas darbību apspriešana citā veidā, izņēmot elektronisku sarakstu ar moderatoriem; 

6.8.2.Lietotāju vārdu izmantošana, kas ir līdzīgi uz citu Lietotāju vārdiem nolūkā izmantot tos par savējiem un rakstīt ziņojumus no to personu vārda. 

6.8.3.Pieeju Lietotāja personas datiem no citu Lietotāju puses ir iespejams tikai ar Lietotāja rakstveidā piekrišanu uz doto pieeju vai izpildot esošās likumdošanas prasības. 

6.8.4.Kompānija apņēmas pielikt visus piepūles savu pienākumu pienācīgājai izpildei, kas ir norādīti dotājā Vienošanās, tai skaitā Mājas lapas servisa normālu darbu un Lietotāja sniegto personas datu trešajām personām, izņēmot gadījumus, kad tas ir paredzēts likumdošanā. 

6.8.5.Kompānija var periodiski noteikt ierobežojumus Mājas lapas servisu izmantošanai, it īpaši, sludinājumu  un to apmēra glābāšanas maksimālo dienu skaitu. Kompānija ir tiesīga jebkurā brīdī izmainīt vai pārtraukt mājaslapas servisa darbu vai tās daļas, paziņojot vai nepaziņojot Lietotājam par to, nenesot pie tam atbildību par tādām izmaiņām vai darbības pārtraukšanu.   

6.8.6.Lai uzturētu savu pakalpojumu augstu kvalitāti, Kompānijai ir tiesības ierobežot Lietotāja aktīvo sludinājumu skaitu Mājas lapā, kā arī ierobežot Lietotāja darbības Mājas lapā. 

6.8.7.Kompānija var aizliegt Lietotāja pieeju Mājas lapā, ja Lietotājs pārkāpj dotās Vienošanas noteikumus. Pārkāpuma fakts tiek uzskatīts par apstiprinātu,ja Lietotājs tika informēts no Mājas lapas administrācijas puses par darbības vešanu, kas pārkāpj Mājas lapas noteikumus un trešo personu tiesības. Kompānijai ir tiesības jekurā brīdī izdzēst vai atslēgt Lietotāja uzskaites ierakstu, kā arī izdzēst  visus Lietoāja ievietotos sludinājumus, atstājot Lietotājam iepriekšējo paziņojumu par šo atslēgumu pēc saviem ieskatiem, un nenesot pie tam atbildības par savām darbībām Lietotāja un trešo personu priekšā.

6.8.8.Kompānija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem nepieņemt, dzēst vai pārvietot jebkuru Mājas lapā ievietoto sludinājumu, ja tiek pārkāpti dotās Vienošanās noteikumi. 

6.8.9.Kompānija ir tiesīga nodot Mājas lapu ar visiem tās serveriem un saturu, tai skaitā Lietotāju personas informāciju savam tiesībparņēmejam pēc līguma noteikumiem vai citiem iemesliem. Lietotāju nodošana un paziņošana par tādu nodošanu tiek īstenoti atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu. 

6.8.10. Lietotājs ir tiesīgs iesniegt sūdzības, kas saistīti ar Mājas lapas darba jautājumiem, aizpīldot atpakaļsakara formu http://takari.eu/contact/, kas tiks izskatītas  divu darba dienu laikā no tās saņemšanas brīža vai no pilnās informācijas par sūdzības faktu saņemšanas brīža. 

6.8.11.Kompānija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no Lietotāja datu apstiprināšanu, kas tiek norādīti reģistrācijas laikā, un pieprasīt sakarā ar to apstiprinošos dokumentus (piemēram - dokumentu kopijas/apliecinātās kopijas, kas apliecinā personu), kuru neiesniegšana, pēc Lietotāja ieskata, varbūt uzskatīts par nepatiesas informācijas sniegšanu. Gadījumā, ja Lietotāja dati, kas norādīti iesniegtājos dokumentos neatbilst datiem, kas tika norādīti reģistrācijas laikā, kā arī gadījumā, kad dati, kas norādīti reģistrācijas laikā, neļauj identificēt Lietotāju, Kompānija ir tiesīga atteikt Lietotājam Mājas lapas servisu izmantošanā un pieejā, iepriekš par to paziņojot vai nepaziņojot Lietotājam.

7.PAKALPOJUMU APMAKSA

7.1.Takari.eu maksas pakalpojumu pasūtījums (akceptēšana) tiek īstenots ar Lietotāju Mājas lapā - http://takari.eu/item/promote, personīgā uzskaites ierakstā, kā arī jebkuros citos Mājas lapas atbilstošās sadaļās.  

7.2.Lietotājs apņēmas iepazīties ar Kompānijas maksas pakalpojumu cenām, kas ievietoti Mājas lapā, pēc kā var pasūtīt tādus pakalpojumus. Sīkāka informācija par visu pakalpojumu izmaksām ir norādīta pēc adreses

http://takari.eu/services/

7.3.Kompānijas maksas pakalpojumu apmaksa notiek ar noteikumiem, kas norādīti pēc adreses 

http://takari.eu/services/

7.4.Apmaksa izmantojot savu unternetbanku

Izvēloties šo apmaksas veidu, sistēma automātiski savienos Jūs ar savu internetbanku.

7.5.Apmaksa ar bankas karti VISA vai MasterCard

Izvēloties šo apmaksas veidu, varēsiet apmaksāt pasūtījumu uzreiz ar karti, lai to izdarītu, nepieciešams:

- noformēt pasūtījumu;

- piekrist lietošanas noteikumiem;

- kad Jūs nonāksiet līdz maksāšanas solim, nepieciešams aizpildīt visus laukus, kur jānorādā savas kartes datus. Karšu datu un maksājumu apstrādi veic Swedbank. Vairāk informācijas par šo vari atrast šeit: www.swedbank.lv

-ja maksājums būs noticis, tad parādīsies attiecīgais uzraksts un e-pastu tiks izsūtīts paziņojums par pasūtījuma saņemšanu.

7.6.Apmaksa ar elektronisko maksājumu sistemas PayPal palīdzību

Izvēloties šo apmaksas veidu, sistēma automātiski savienos Jūs ar PayPal.

7.7.Apmaksāto naudas līdzekļu atgriešana par nesaņemtājiem pakalpojumiem tiek īstenoti ar Kompāniju sekojošajos gadījumos : 

7.7.1.Automatiski ar Mājas lapas funkcionālu sistēmu par katru izdzēsto sludinājumu moderācijas laikā, ja sludinājums ir apmaksāts (Pacelšana, Izcelšana, Nostiprināšana, Steidzami, Pakete „Turbo”). Naudas līdzekļu atgriešana notiek par tām dienām, kurās pakalpojums netiek sniegts (izņēmot pakalpojumus Izcelšana un Steidzami, kur notiek apmaksāto līdzekļu pilna atgriešana). 

7.7.2.Ja jebkuro tehnikso iemeslu dēļ pakalpojums netika sniegts,  apmaksāto naudas līdzekļu atgriešana tiek īstenota ar Mājas lapas administratora starpniecību, kurš pilnvarots ar Kompāniju.  

7.7.3.Apmaksājot pakalpojumus no Kompānijas nodzēstiem uzskaites ierakstiem, kas tika nodublēti ar Lietotāju dotās Vienošanās noteikumu pārkāpšanas konstatēšanā. Tāda atgriešana tiek īstenota no Kompānijas puses tikai pēc Lietotāja lūguma, bet naudas līdzekļi tiek atgriezti uz tāda lietotāja aktīvu uzskaites ierakstu ar iespēju apmaksāto naudas līdzekļu izmantošanu nākotnē. 

7.8.Naudas līdzekļi, kas apmaksāti par sludinājumu ievietošanu par aizliegtām precēm, pakalpojumiem, piedāvājumiem, kuru saraksts ir norādīts pēc adreses  : ......link......, bloķējot uzskaites ierakstu, netiek atgriezti. 

7.9.Sistēmatiski pārkāpjot dotās Vienošanās noteikumus ( divas  un vairāk reizes) Lietotāja apmaksāto naudas līdzekļu atgriešana tiek īstenota pamatojoties uz Kompānijas administrācijas lēmuma pēc atbilstošā Lietotāja lūguma. Administrācija ir tiesīga atteikt atgriezt naudas līdzekļus Lietotājam, kurš sistēmatiski pārkāpj Vienošnās noteikumus.  

8.COOKIE APSTRĀDES POLITIKA

8.1.Cookie fails – tas ir programmas fails, kas satur simbolu rindu un nosūtāmais uz lietotāja datoru, kurš apmeklē noteikto web-lapas lapu. Atkārtoti apmeklējot doto web-lapu šāds fails ļauj identificēt lietotāja brauzeru. Cookie faili ir spējīgi glābāt Lietotāja iestatīšanos un citas ziņas. 

8.2.Tehnoloģija, kas tiek izmantota Mājas lapā, nosūta datus uz lietotāja ierīci : vienu vai dažus cookie failus. 

8.3.Kompānija izmanto cookie lietotāja pieejas vienkāršākai Mājas lapas servisu izmantošanai, kā arī statistikas informācijas vākšanai nolūkā paaugstināt lietotāja sadarbības efektivitāti ar Mājas lapu, kā arī, lai saņemtu informāciju, kas saistīta ar marketinga pasākumiem. 

8.4.Tāda informācija tiek piedāvāta agregēšanas formā un nesatur personas datus. 

8.5.Dati varbūt tiek nodoti sekojošām trešajām personām : 

8.5.1.Sistēmam, kas vāc Takari.eu apmeklējumu statistiku (Google Analytics - https://www.google.lv/intl/lv/policies/privacy/;

8.5.2. Sociālajiem tīkliem, kuru plagini ievietoti Mājaslapā ( piemēram Facebook, Vkontakte)

8.6.Kompānijas darbiniekiem vai trešajām personām, ar kuriem mēs sadarbojamies, varbūt pieeju failu cookie datiem.  

8.7.Kompānija var sniegt informāciju trešajām personām, ja to prasa likumdošana likumīgo tiesību aizsardzībai vai līdzekļu pieņemšanu potenciāli nelikumīgās darbības attiecībā. 

8.8.Lietotājam ir iespēja atteikties no iepriekšnorādītās informācijas vākšanas , izpildot sekojošas darbības : 

8.8.1.Brauzera iestatīšanās noteicot „Es pieņemu cookie”

8.8.2.Brauzera iestatīšanās noteikt „Dzēšu cookie”.

9.KOMPĀNIJAS ATBILDĪBAS APROBEŽOŠANA

9.1.Izmantojot Mājas lapas servisus, Lietotājs apstiprina savu piekrišanu par to, ka viņš izmanto Mājas lapu un tās servisus uz savu galvu, uz savu risku „kā ir”, izvērtē un nes visus riskus, kas saistīti ar Mājas lapā ievietoto sludinājumu izmantošanu, bet Kompānija, tai skaitā tās vadība, darbinieki un aģenti, nenes nekādas atbildības par Mājas lapā ievietoto sludinājumu saturu, par jebkādiem zaudējumiem, kas notika Mājas lapā ievietoto sludinājumu izmantošanas rezultātā.  

9.2.Kompānija nav darījuma organizators/iniciātors starp Lietotājiem vai Lietotāja pusi. Mājas lapa ir tirdzniecības komunikācijas platforma, kas dot iespēju Lietotājiem ievietot realizācijas nolūkā pārdot un iegādāties likumā atļautās preces un pakalpojumus jebkurā laikā, no jebkuras vietas un par jebkuru cenu. 

9.3.Kompānija nevar kontrolēt Lietotāja ievietoto sludinājumos informācijas ticamību. Kompānija nenes atbildību par kādu zaudējumu, kas nodarīts darījuma slēgšanas rezultātā vai kādas darījuma puses nepieienācīgās uzvedības rezultātā.  

9.4.Kompānija nenes atbildību par Lietotāju uzvedību vai par viņa piedāvātajām precēm/pakalpojumiem, kas norādīti ievietotos sludinājumos. Visi strīdi un konfilkti starp Lietotājiem tiek lemti savā starpā patstāvīgi, bez Kompānijas iesaistīšanās. 

9.5.Kompānija nenes atbildību par jebkuru nesankcionētu pieeju vai Kompānijas serveru izmantošanu un/vai jebkuru tajos glābāto informāciju par lietotājiem, kā arī jebkurām kļūdām, vīrusiem, „trojas zirgieim” utt., kas varbūt nodoti Mājaslapā vai caur Mājaslapu trešajām personām.

9.6.Preces vai pakalpojuma kvalitāte, drošība, likumiskums un atbilstība tās aprakstam, kā arī Lietotāja iespēja pārdot vai iegādāties preci/pakalpojumu neatrodas Kompānijas kompetencē.

9.7.Kompānija aicinā Lietotājus ievērot apdomību un saglābāt veselu prātu, izmantojot Mājas lapas pakalpojumus. Lietotājs jāņem vērā, ka viņa kontraģents varbūt nepilngādīga persona vai uzdoties par kādu citu personu. Kompānijas pakalpojumu izmantošana notiek tā, ka Lietotājs apzinās un pieņēm tās riskus, kā arī piekrīt, ka Kompānija nenes atbildību par darbībām vai bezdarbībām no Lietotāja puses. 

9.8.Lietotājs nevar secināt, ka kādas preces vai pakalpojuma piedāvājums, pārdošana un iegādāšana ir faktiska un legāla, izejot no tā, ka dotas preces vai pakalpojuma pārdošanas un iegādāšanas sludinājums ir ievietots Mājas lapā. Kompānija nenes atbildību  par Mājas lapas Lietotāja darījuma noslēgšanu. Lietotājs pieņem visu atbildību par savām darbībām.

9.9.Ja Lietotājam rodas pretenzijas  citam Lietotājam Mājas lapas pakalpojumu pēdējā  izmantošanas rezultātā, Lietotājs piekrīt uzrādīt šīs prasības patstāvīgi un bez Kompānijas iejaukšanās šajā jautājumā, kā arī atbrīvo Kompāniju (tāpāt kā kompānijas meitu uzņēmumus, afilirovācijas personus, kalpotājus, direktorus, pilnvarotās personas un darbiniekus) no visām prasībām, saistībām, kompensācijām ar lūgumu atgriezt zaudējumus, ieguldījumus un izdevumus, ieskaitot advokāta honorārus, zināmus un nezināmus, kas tika izveidotas sakarā ar šādām prasībām vai šo prasību rezultātā.  

9.10.Bezdarbības no Kompānijas puses Lietotāja vai citiem Lietotājiem Vienošanās noteikumu pārkāpuma gadījumā neatņem Kompānijas tiesības uzsākt  atbilstošas darbības, lai aizsargātu savas intereses vēlāk, kā arī nenozīmē Kompānijas atteikšanos no savām tiesībām gadījumā, ja turpmāk tiks izdarīti līdzīgie pārkāpumi.  

9.11.Lietotājs ir tiesīgs paziņot Kompānijai par viņa tiesību pārkāpuma faktu ar Citu Lietotāju, izmantojot sekojošo adresi - http://takari.eu/contact/. Gadījumā, ja Lietotāja sūdzība ir pamatota, Kompānija dzēš sludinājumu, kas pārkāpj Lietotāja tiesības. 

9.12.Kompānija nenes atbildību par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi par pieejas nodrošināšanu Mājas lapai neparedzēto apstākļu dēļ, kuru sekas nav iespējams novērst vai pārvarēt (tādi kā valsts lēmumi, darba strīdi, nelaimes gadījumi, noraušana vispārējā komunikāciju sistēmā utt.)

9.13.Kompānija nenes atbildību par Mājas lapas darba traucējumiem, kas izraisīti ar tehniskajiem pārtraukumiem aparatūras un programmas nodrošinājuma darbā. 

9.14.Nekādā gadījumā Kompānija, tās vadība, darbinieki un aģenti nenes atbildību par tiešu, netiešu, nejaušu, speciālu zaudējumu un soda zaudējumiem (ja pat Kompānija tika brīdināta par tādā zaudējuma iespēju) Lietotāja Mājaslapas vai tās servisu izmantošanas rezultātā, tai skaitā bez ierobežojuma gadījumus, kuros zaudējumi ir izdarīti Mājas lapu un tās servisu izmantošanas vai nepareizās izmantošanas rezultātā. 

9.15.Nekas Vienošanās nevar būt saprotams kā aģentu attiecību, biedriskuma attiecību, kopīgās darbības attiecību, personīgās īres attiecību jeb kādu citu attiecību  nodibināšana starp Lietotāju un Kompāniju, kas tieši nav paredzēts Vienošanās. 

9.16.Kompānija nes atbildību par reklāmu, kas izvietota Mājas lapas servisos robežās, kas noteikti ar tiesībpieņemamu likumdošanu. 

10.VIENOŠANĀS DARBĪBAS TERMIŅŠ UN MĀJĀS LAPAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀS IZBEIGŠANĀS. 

10.1.Dotā vienošanās stājies spēkā no Lietotāja Mājas lapas kāda servisa izmantošanas sākuma brīža vai no Lietotāja reģistrācijas brīža Mājaslpā un ir spēkā uz nenoteiktu laiku. 

10.2.Lietotājs ir tiesīgs pārtraukt savu reģistrāciju Mājaslapā vienpusēji, bez iepriekšējā paziņojuma un iesmelu paskaidrošanas Kompānijai.

10.3.Gadījumā, ja Kompānija izdarījusi kādus grozījumus Vienošanās kārtībā, kas paredzēta Vienošanās 9.1. punktā, ar kuriem Lietotājs nepiekrīt, viņam ir pienākums pārtraukt Mājas lapas servisu izmantošanu. Mājas lapas izmantošanas neizbeigšanās gadījumā it Lietotāja piekrišanas apstiprināšana atbilstoši Vienošanās redakacijai. 

10.4.Vienošanās laušanas no Kompānijas puses var notikt šādos gadījumos : 

10.4.1.Dotās Vienošanās nosacījumu pārkāpšana, jebkura kaitējuma nodarīšana Kompānijai,tai skaitā tās reputācijai, vai lietotājiem Takari.eu. 

10.4.2.Citu darbību veikšana, kas ir pretrunā Kompānijas politikai;

10.5.Tiesībattiecības varbūt atjaunotas tikai pēc Kompānijas administrācijas atbilstošā lēmuma pieņemšanas.

11.GROZĪJUMU IZDARĪŠANA VIENOŠANĀS. 

11.1.Vienošanās varbūt grozīta ar Kompāniju bez jebkāda speciālās paziņošanas, jaunā Vienošanās redakcija stājeis spēkā no tās ievietošanas brīža Internetā pēc adreses, kas ir norādīta dotajā Vienošanās rindkopā. Vienošanās spēkā esošā redakcija vienmēr atrodas pēc adreses http://takari.eu/agreement.html

12.CITI NOTEIKUMI.

12.1.Mājas lapu sistēmas paziņojumi, kas atttiecās uz Lietotāja paziņojumiem, tiek sagādāti elektroniskajā adresē, kas ir piešķirts Lietotājam, ievietojot sludinājumu Mājas lapā. Gadījumā, ja Lietotājs nevēlās saņēmt tādus paziņojumus, Lietotājs ir tiesīgs nodzēst atbilstošus paziņojumus no Mājas lapām.  

12.2.Informācijas paziņojumi, kas tiek domāti plašākai Lietotāju auditorijai, tiek publicēti Mājaslapā un/vai sūtīti elektroniski Lietotāju adresēs, kuri apstiprināja savu piekrišanu tādu paziņojumu saņemšanai sludinājumu publikācijas procesā/reģistrācijas atbilstošajā Mājas lapā. 

12.3.Lietotāji ir tiesīgi atteikties no informācijas paziņojumu saņemšanas uz savu elektronisku adresi jebkurā brīdī, izmantojot funkciju „Atteikties no nosūtīšanas”, kas atroas Lietotāja uzskaites ierakstā.

12.4.Pušu strīdu un nesaskaņu izveidošanās gadījumā, kas ir norādīti dotajā Vienošanās vai kas ir saistīti ar tās noteikumiem Puses apņēmas atrisināt pārrunu ceļā. Ja kādi strīdi, nesaskaņās vai prasības, kas izveidojušies no dotās Vienošanās vai saskaņā ar to, tai skaitā, kas saistītas ar tās izmantošanu, pārkāpšanu, pātraukšanu vai spēkā neesamību un ja šie jautājumi nevar būt atrisināti pārrunu ceļā, tad dotie strīdi tiek izskatīti atbilstoši spēkā esošu likumdošanu tiesas kārtībā.  

12.5.Dotā Vienošanās tiek regultētas un izskaidrotas  atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanu. Jautājumi, kas nav noregulēti dotajā Vienošanās, tiek atrisināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. Visi iespējami strīdi, kas izriet no attiecībām, kas ir regulēti dotajā Vienošanās, tiek atrisināti kārtībā, kas noteikts Latvijas Republikas likumdošanā, pēc Latvijas tiesību normām. 

12.6. Visur dotajā Vienošanās tekstā, ja acīmredzot nav norādīts cits, ar teminu „tiesībpieņēmama likumdošana” tiek saprotams gan Latvijas Republikas likumdošana, gan  Lietotāja/Lietotāju atrašanas vietas likumdošana. 

12.7.Ja tiesa atzīst kādu Vienošanās noteikumu par spēkā neesošu vai kas nav paredzēts piespiedu izpildei nenozīmē citu dotās Vienošanās noteikumu neipizldi vai par spēkā neesošu.